תשלום אגרות והיטלי פיתוח

0.00

היטלי פיתוח עירוניים הינם מס מוניציפאלי המהווה תשלומי חובה המשולמים לרשות המקומית לצורך מימון הקמת תשתיות עירוניות, ונגבים מכוח חוקי העזר העירוניים (שטחים ציבורים פתוחים סלילת רחובות, תיעול).
היטלי פיתוח משולמים פעם אחת בלבד בחיי נכס ומשולמים בגין מרכיב הקרקע ומרכיב הבניה. תוספות בניה יחויבו בהיטלים בגין תוספת הבניה.
בעת בקשת אישור היעדר חובות לעירייה לצורך רישום בטאבו, יידרשו ממבקש האישור תשלומם של חובות בגין היטלי פיתוח, אשר טרם שולמו.
כאשר ישנם שימושים מעורבים, החיוב נעשה בהתאם לכל שימוש בנפרד.
יובהר כי שטח הבניין לצורך חישוב ההיטלים, כולל את כל השטחים המבונים, לרבות מרפסות פתוחות, מרפסות גג, מרתפים וחניה.
למידע נוסף ופרוט התעריפים ניתן למצוא באתר ההנדסה.

With yellow headphones on neck. Construction worker in uniform is on the quarry

מידע נוסף

תעריף היטלי פיתוח (ש"ח למ"ר) מחושב לפי פרמטרים קבועים ויוצג עבורך לאחר הזנה של תעודת זהות ומס' בקשה. לידיעה, התעריפים צמודים למדד המחירים לצרכן.