מכרז לאספקה והתקנת פיסול עירוני בקרית אתא

1,100.00

לשם הגשת הצעה יש לרכוש את מסמכי המכרז באתר העיריה תמורת 500 ₪ כולל מע”מ שלא יוחזרו בכל מקרה.

כל הפרטים מפורטים במסמכי המכרז.

ניתן לפנות בשאלות בכתב בלבד למשרדי העיריה באמצעות פקס:  03-9999999      ו/ או במייל MM@gmail.com

עד לתאריך 24.04.2022  בשעה 12:00.

באחריות המציע לוודא בטלפון:  03-1234567    קבלת הפקס.

תיאור

המועד האחרון להגשת ההצעה הינו ביום  28.04.2022 עד לשעה 12:00 בלשכת ראש העירףך ףך לףך לףךל

ךף לךףל ךףלק’

ךףק חע’ךףקחעף’ק חע’ק ע

ךם עחךק’ל חעךל’קחעךלק

‘ק ףעלקעך’ק על’ק

קף’ך עח’קףחע’קע

‘קעך ‘קף חעף’קע

”קךםףע ‘קףעיך’קל יעך’קע

ך’קע חף’קע

פניות כלליות

אין עדיין פניות.

המשיכו לגלות קטגוריות נוספות