תקנון שירות

כללי

החברה לאוטומציה בשלטון המקומי בע”מ (“האוטומציה“) מאפשרת גישה לאתר האינטרנט המצוי בשליטתה והידוע בשמו PayKal. השימוש באתר זה כולל, בין היתר: קבלת שירותי תשלום, רכישת טובין שונים, לרבות רישום לחוגים, רכישת כרטיסים למופעים, זימון לפגישות ולתורים וכל שאר השירותים המוצעים באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת והכל בכפוף לתנאי תקנון זה.

 

באתר מופעלים, בין היתר, מנועי חיפוש וקישורים לאתרים של צדדים שלישיים- לרבות רשויות מוניציפאליות שונות (“הרשויות המוניציפאליות”), מאגרי מידע שונים, ספקים וחברות אחרות (יחד – “צדדים שלישיים” או “צד שלישי”) המציעים ו/או מספקים למשתמש מידע, נתונים, תכנים, אפשרות לביצוע פעולות, שירותים, שירותי ניהול חשבון ספק אצל הרשות המוניציפאליות, דברי פרסומת (“המידע”). האוטומציה לא בחנה את האתרים המופיעים באתר באמצעות קישורים וממילא אינה אחראית לתוכנם ו/או לשירותים המסופקים באמצעותם.

 

המידע באתר שהנו של צדדים שלישיים ו/או שמקורו בצדדים שלישיים, לרבות נתונים, מידע, שירותים, תכנים ומסמכים הנמסרים מאת הרשויות המוניציפאליות השונות, הנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים לרבות הרשויות המוניציפאליות ומסופקים על ידם ו/או על ידי המשתמש ואינם בשליטת האוטומציה והיא אינה אחראית לתוכנם ולמהימנותם.

 

אוטומציה תוכל לשנות מעת לעת את היקפו וזמינותו של השירות הניתן באתר וכל היבט טכני הכרוך בו. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בטיבם של השירותים, באופי הדינמי של האינטרנט, בהתקדמות המתמדת בתחום המחשבים ובשינויים בתוכנות ויישומי המחשב שהשירותים מספקים. אוטומציה רשאית להפסיק מדי פעם את השירותים לשם תחזוקת, תיקון, שדרוג ושיפור התוכנה, החומרה או קווי התקשורת שהיא מפעילה. אוטומציה תפעל כמיטב יכולתה לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם לא יסופקו השירותים.

 

לקוח

 

בתקנון זה, הגולש/מבצע הפעולה באתר יכונה “הלקוח” או  “המשתמש“. טרם שימוש בשירותי התשלום או בכל שירות אחר המוצע באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון הוראות תקנון זה, המהווים בסיס משפטי מחייב לפעולות ולשירותים המבוצעים באמצעות אתר זה.

 

הכניסה לאתר והשימוש בו מעידים על הסכמתך ואישורך, ללא כל הגבלה או הסתייגות, לאמור בתנאי שימוש אלו והבנתך אותם. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא המנע מלעשות שימוש באתר אינטרנט זה.

 

ככל שאתה מבצע באתר פעולה עבור אדם אחר (למשל רכישת כרטיס להופעה עבור חבר או רישום של ילד לחוג) יחולו הוראות ותנאים אלה גם על מי שהשימוש באתר נעשה עבורו.

 

כל לקוח רשאי להשתמש באתר, בכפוף לעמידתו בתנאים המצטברים הבאים: הלקוח הנו אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

 

הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הנו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס כנ”ל.

סודיות ופרטיות

 

מידע שימסור הלקוח במסגרת השימוש באתר זה יישמר בסוד בהתאם לחוק הגנת הפרטיות. האוטומציה תפעיל את מיטב מאמציה לוודא את הסודיות והפרטיות של התקשרות שתבצע באמצעות האתר לרבות סודיות פרטי כרטיס האשראי הנמסרים על ידך, בכפוף להוראות כל דין. האוטומציה תעשה כמיטב יכולתה בכדי לשמור על פרטיותך ולהימנע מהפצה ו/או של פרטי המידע הנמסרים על ידך באתר, למעט לצורך ביצוע השירותים הניתנים באתר ולמעט אם ניתנה הסכמתך מראש ובכתב לביצוע שימוש אחר כאמור. רישומיה של האוטומציה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על פרטי המשתמש, מידע או פרסומות שקרא באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים בהם התעניין ועוד. האוטומציה רשאית לשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת לצרכים פנימיים בלבד ולצרכי ביקורות כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המתפרסמים באתר, ובכלל זה פרסום שירותים, מוצרים ו/או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים, מוצרים ו/או תכנים קיימים.

 

בשימוש באתר ובמנוע החיפוש בו, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש מידע עליו כפי שמתואר במדיניות זו ובתנאי השימוש. האוטומציה יכולה להחליט לשנות את מדיניות זו מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו יעדכן מפעיל האתר את דף זה כך שמשתמש תמיד יוכל לדעת על המדיניות המעודכנת.

 

האוטומציה אינה אחראית לשמירת סודיות פרטי המשתמש באתר. האוטומציה רשאית לחשוף את פרטי המשתמש בין היתר, במקרה בו האוטומציה תמצא כי פעולות המשתמש באתר אינם חוקיות או נעשות לשם ביצוע מעשה שאינו חוקי או מנוגד להוראות כל דין ו/או מפרות את תנאי שימוש ו/או אם הדבר דרוש לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו, או אם הדבר דרוש לשם הגנת האינטרסים של האוטומציה, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי כל דין או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית האוטומציה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות רשות מוסמכת ו/או צו שיפוטי.

אבטחת מידע

פרטי המידע הנמסרים על ידך במסגרת השימוש באתר, מאובטחים, ביצוע תשלום דרך אתר PayKal ייעשה תחת אבטחת מידע כמקובל בשוק, כגון הצפנה SSL.

תשלומים

 

שירות התשלומים הניתן באתר נועד לאפשר לך לרכוש שירותים ומוצרים ולשלם את חובותיך לרשות המקומית. לדוגמא: ארנונה, מים, דוחות חניה, אגרות חינוך ועוד.

 

כל תשלום יבוצע באמצעות אתר התשלומים המנוהל על ידי החברה לאוטומציה. לאחר בדיקת פרטי התשלום, תועבר הוראת התשלום לחברת כרטיס האשראי, אשר תזכה את חשבון הרשות. כל שאלה או טענה בקשר לתשלום יש להפנות לחברת האשראי או לרשות.

הודעות ביצוע

לאחר אישור התשלום ישלח אתר התשלומים הודעה ללקוח ובה אישור על קבלת התשלום. מכיוון שאין מערכת החסינה מפני תקלות ושיבושים, באחריות הלקוח לעקוב אחר קבלת האישור ולוודא כי הפרטים המופיעים בו תואמים את הפעולה שביצע. האוטומציה לא תישא באחריות לתקלה ו/או שיבוש בהמצאת אישור ביצוע התשלום.

ביטול הפעולה

כדי לבטל תשלום שבוצע באתר יש לפנות לרשות המקומית.

 

האוטומציה תהיה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, בין היתר (א) במקרה שנפלה טעות במחיר המוצר או השירות ו/או בתיאורם ו/או בתנאי המכירה. “טעות” לעניין זה תקלה טכנית ו/או טעות בהזנת נתונים. (ב) אם ארעה תקלה אשר גרמה לשיבוש בביצוע העסקה. (ג) במקרה של אירוע/ים המונעים את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת המוצרים.(ד) במקרה של פעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או הפרה של הוראות תקנון זה. בכל מקרה, זכות הביטול תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

 

איסורים

חל איסור לפגום ו/או לשנות תוכן כלשהוא באתר, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של האוטומציה מראש ובכתב, ו/או להשתמש באתר לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו ו/או בכל דין ו/או הסכם. חל איסור להשתמש באתר באופן העלול להזיק לאתר ו/או לאוטומציה, לגרום לעומס יתר באתר ו/או לפגוע ו/או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו. חל איסור מפורש לרכוש כרטיסים לשם מסחר בהם.

 

אחריות

מובהר בזה כי האוטומציה משמשת כמתווך בלבד בינך לבין הרשויות ו/או הגופים האחרים עבורם מבוצעים תשלומים באמצעות אתר זה. האוטומציה או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה או בלתי מורשה הנעשה בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע פעולה באתר.

 

האירועים, המוצרים והשירותים המופיעים מעת לעת באתר הינם בבעלות ובאחריות מי שיזם ואירגן אותם ולחברה לאוטומציה אין שום קשר אליהם. רכישת כרטיס כניסה לאירוע באמצעות האתר לא יוצר כל קשר משפטי בינך לבין האוטומציה ואין לנו כל אחריות לאירוע ו/או לפרסומים הנעשים באתר בקשר אליו על ידי המארגנים.

 

השימוש באתר ובתכניו כמו גם במידע ובשירותים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (As is) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האוטומציה בגין תוכן האתר, המידע והשירותים בו, הפרסומות בו, הנתונים והמידע המסופקים ע”י צדדים שלישיים והשימוש, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

 

האוטומציה אינה מציגה או מבטיחה כי התכנים באתר מדויקים ו/או מעודכנים. האוטומציה לא תהיה אחראית לשום פעולה שתעשה בהתבסס על המידע המוצג באתר והאוטומציה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות או חובה לכל טעות, השמטה או אי דיוק במידע ו/או בתכנים ו/או בפרסומות המוצגים באתר. האוטומציה אינה ולא תישא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. פרסום באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעת מצד האוטומציה, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

 

כל הסתמכות של לקוח ו/או משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, נתונים, פרסומות, מוצרים, שירותים וכו’ המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית

 

האוטומציה לא תהא אחראית והיא אינה צד להתקשרות בין משתמש לבין צד שלישי, ו/או להעברת מידע ו/או נתונים בין משתמש לצד שלישי ו/או צד ג’ כלשהו ולא תהיה אחראית לטיב שירותים, המידע והנתונים הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי ו/או למידע ונתונים המועברים ע”י המשתמש לצד שלישי או צד ג’ כלשהו גם אם למדתם על צדדים שכאלו (או השתמשתם בקישור לצדדים שכאלו) מאתר זה.

 

בעת גישה לאתר אינטרנט שאינו של האוטומציה, גם אם הלוגו של האוטומציה עשוי להופיע באתר, באחריותך לנקוט באמצעי בטיחות כדי להגן על עצמך מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, פישינג, ותוכניות אחרות העלולות להיות מזיקות ולהגן על המידע שלך כפי שאתה רואה לנכון.

 

האוטומציה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק מכל סוג – ישיר, עקיף, תוצאתי, כספי או אחר, הפסד, אובדן הכנסה, רווח מנוע שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי ו/או לצד ג’ כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או שירות ו/או נתונים שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי.

המשתמש מסכים באופן מפורש לכך שהאתר אינו נושא באחריות ו/או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני

אם על אף האמור במסמך זה ו/או בכל מקום אחר, היה וערכאה שיפוטית כלשהי תמצא כי האוטומציה אחראית לפיצוי המשתמש בגין נזק כלשהו שנגרם לו עקב השימוש באתר, אזי אחריותה וחבותה הכוללת והמצטברת בקשר עם פעילות האתר הנה מוגבלת לנזק ישיר בלבד ולא תעלה על הסך של 2,500 ₪.

 

 

זכויות יוצרים

 

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות וכו’, אשר חלקם בבעלות האוטומציה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים.

 

לחברה לאוטומציה אין ולא תהיה כל אחריות לגבי התמונות והתכנים המועלים לאתר על ידי צדדים שלישיים.

 

המשתמש איננו רשאי לעשות כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות אלה. המשתמש ו/או כל צד שלישי ו/או צד ג’ כלשהו המשתמש באתר ו/או המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. 

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לאוטומציה קיימת זכות יוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי (אייקונים) וסודות מסחריים (“סודות מסחריים”) בקשר עם האתר לרבות סודות מסחריים שפותחו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי האוטומציה בעצמה או שהזכויות בהם הועברו לאוטומציה מצד שלישי ו/או צד ג’ כלשהו. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להעלות מידע/נתונים/תכנים ו/או להשתמש במידע ובתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של האוטומציה, אלא אם האוטומציה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

פרט להרשאה המוגבלת המתוארת בהסכם זה, אוטומציה לא מעניקה לך זכויות או רישיונות כלשהם, מפורשים או משתמעים, עבור פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני אחרות כלשהן. אינכם רשאים לשקף תוכן כלשהו מאתר זה באתר אינטרנט אחר או בכל מדיה אחרת

סמכות שיפוט

לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם האתר ו/או הסכם תנאי שימוש זה

כללי

האוטומציה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו בכל עת שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי מתנאי השימוש או הוספת/גריעת תנאי כלשהו מתנאי השימוש יחל מרגע פרסום הדברים באתר זה. בהתאם, המשתמש מתבקש לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר משמעו גם בנקבה ולהיפך, היחיד כולל רבים ולהיפך